Tytuł projektu: Opracowanie interaktywnego psychostymulatora treningowego dla Policji

   Termin realizacji: 20.12.2012-19.12.2015

   Realizatorzy: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider konsorcjum), Akademia Obrony Narodowej oraz ALTA sp. z o.o.

   Projekt nr O ROB 0005 03 001 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Galeria projektu

Cel:

Stworzenie innowacyjnego systemu diagnostyczno-treningowego do oceny i treningu funkcji poznawczych oraz oceny aktualnej sprawności poznawczej.

Uzyskane rezultaty:

Efektem końcowy projektu jest informatyczny system pozwalający na przeprowadzenie procedur diagnostycznych do oceny funkcji poznawczych, dokonanie analizy uzyskanych rezultatów oraz zaprojektowanie odpowiedniej zindywidualizowanej formy treningu.

Na opracowany system składa się:

 • Zestaw testów psychologicznych do oceny i monitorowania stanu sprawności procesów poznawczych trenowanych osób, w tym testy:
  • Myślenie logiczne
  • Spostrzegawczość
  • Pamięć robocza
  • Koncentracja i uwaga
 • Zestaw ćwiczeń stymulujących rozwój poznawczy (wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną umożliwiającą zarządzanie treningiem).
 • Rejestrator psychofizjologiczny wspomagający trening.

 • Test krótki do oceny stanu aktualnej sprawności poznawczej i psychomotorycznej.

Potencjalne korzyści z wdrożenia:

Wzrost skuteczności działania pracowników organizacji

Wdrożenie modułu diagnostyczno-treningowego umożliwi dostęp do platformy pozwalającej na samodzielne dokonanie oceny własnego potencjału poznawczego funkcjonariuszy oraz podjęcie działań rozwojowych doskonalących wybrane funkcje.

Wzbudzenie motywacji do samorozwoju

Swobodny dostęp do platformy diagnostyczno-treningowej wyzwala wewnętrzną motywację do brania odpowiedzialności za swój rozwój.

Zmniejszenie ryzyka w sytuacji doboru pracowników do trudnych zadań

Ocena aktualnej sprawności psychofizycznej przed przydzieleniem zadań szczególnie trudnych i niebezpiecznych pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o zebrane informacje

Identyfikowanie potencjalnych problemów

Monitorowanie stanu aktualnej sprawności poznawczej umożliwia wczesne wychwycenie potencjalnych problemów oraz podjęcie odpowiedniej interwencji.

 

Możliwe obszary zastosowania:

 • Wspieranie rozwoju własnego funkcjonariuszy
 • Zarządzanie potencjałem zatrudnionych pracowników
 • Dobór funkcjonariuszy do trudnych zadań
 • Monitorowanie i identyfikowanie potencjalnych trudności osobistych

Zakres odpowiedzialności zespołu ALTA:

Część psychologiczna:

 • Opracowanie założeń teoretycznych do konstrukcji zestawu testów i programów treningowych pozwalających na ocenę ustalonych kryteriów; operacjonalizacja zmiennych.
 • Opracowanie testów diagnostycznych do oceny:
  • Myślenia
  • Spostrzegawczości
  • Pamięci roboczej
  • Koncentracji i uwagi
 • Opracowanie zestawu ćwiczeń stymulujących rozwój procesów poznawczych (gier)
 • Opracowanie założeń teoretycznych do testu szybkiej oceny stanu aktualnej sprawności poznawczej
 • Zaprojektowanie badań walidacyjnych, analiza psychometryczna i opracowanie wniosków
 • Konstrukcja testu krótkiego do oceny stanu aktualnej sprawności poznawczej
 • Opracowanie publikacji:
  • Monika Gęga, Potencjał poznawczy – jego rola w doskonaleniu skuteczności w pracy służb mundurowych, w „Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych”, red. Zbigniew Ścibiorek, Szczytno 2015.
  • Krzysztof Szostok, Mechanizmy grywalizacji jako element wspierania programów rozwoju procesów poznawczych funkcjonariuszy służb mundurowych., w „Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych”, red. Zbigniew Ścibiorek, Szczytno 2015.

Część technologiczna:

Opracowanie w pełni funkcjonalnej platformy internetowej, realizującej – po zaimplementowaniu informatycznym opisanych powyżej w części psychologicznej narzędzi diagnostycznych i treningowych – funkcje modułu testowo-treningowego oraz testu aktualnej sprawności poznawczej i psychomotorycznej (TASP).

Zaimplementowanie TASP również na urządzeniach mobilnych, co umożliwia jego wykorzystanie operacyjne.

Zaprojektowanie i realizacja sprzętowa i programistyczna modułu psychofizjologicznego opracowanego w formie demonstratora technologii.

Wykorzystane technologie informatyczne:

 1. Microsoft Visual Studio
 2. Telerik
 3. IIS
 4. MS SQL (Microsoft SQL Server)
 5. Języki programowania wykorzystywane w każdym z elementów projektu:
  1. C#
  2. JavaScript
  3. HTML5
  4. T-SQL